WOLONTARIAT BOLESŁAWIEC

GRUPA WOLONTARIACKA W BOLESŁAWCU ORGANIZOWANA PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOPEDAGOGICZNE

REGULAMIN GRUPY WOLONTARIACKIEJ

Wkrótce!

PRAWO WOLONTARIUSZA

  • Wolontariusz ma prawo wykonywać świadczenia na rzecz określonych w ustawie podmiotów (m.in. organizacji pozarządowych w zakresie pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, oraz na rzecz innych podmiotów, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, a także na rzecz organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej);
  • Wolontariusz na prawo zawrzeć porozumienie wolontariackie z podmiotem, na rzecz którego wykonują świadczenia (do 30 dni porozumienie może być zawarte ustnie, ale na żądanie wolontariusza lub po upływie 30 dni powinno być zawarte na piśmie);
  • Wolontariusz ma prawo otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu przez nich świadczeń na rzecz danej organizacji (wraz z podaniem zakresu tych świadczeń).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne z siedzibą w Bolesławcu, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Głównego.

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia i realizacji zadań grupy wolontariackiej oraz zachowania bezpieczeństwa wolontariuszy.

3) Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez zapisu dziecka/siebie na wolontariat.

5) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.